מחוייבים לאיכות החיים
ולבריאות שלך

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של האגודה הישראלית לכירופרקטיקה, עמותה מספר 580039527             

השירות והמידע המוצגים והמוצעים במסגרת אתר זה כפופים לתנאים הבאים. הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על אישורך והסכמתך לתנאים  – אם אינך מסכים/מה לתנאים, אנא הימנע משימוש באתר.

המונח “משתמש/ת” משמעו כל אדם היוצר קשר עם האתר ו/או עושה בו שימוש בכל דרך וצורה שהיא.

תוכן האתר 
באתר מתפרסם מידע מגוון. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת.
האגודה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל שימוש שייעשה בהם. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

זכויות יוצרים, קניין וסימני מסחר 
כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, עיצובים, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: “תוכן“), שייכים ל אגודה ו/או היא מחזיקה בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור האגודה. השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר הינם סימני מסחר רשומים, הינם מוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוב’ שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי האגודה. אין לעשות באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

תשלומים 
האגודה מאפשרת תשלום בטוח ומאושר באמצעות כרטיסי אשראי באתר ומפעילה לשם כך מערכות שמטרתן להעניק אבטחה והגנה על פרטי המידע שמסופקים על ידי המשתמש/ת לצורך ביצוע ההזמנה באתר. עם ביצוע התשלום יחויב המשלם/ת במלוא התשלום. תנאי מוקדם לאישור התשלום – אישור חברת כרטיסי האשראי לחיוב כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום. עם סיום הליך התשלום תקבל אישור הכולל את פרטי התשלום שבוצע. במידה ולא התקבל כל אישור על התשלום, על המשתמש/ת להתקשר אל נציג/ת האגודה בטלפון כדי לוודא שהתשלום אושר. האגודה אינה אחראית לנזקו ו/או הפסד שייגרם למשלם באתר כתוצאה משימוש באתר זה, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעוחת כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או טעות שביצע המשלם בהקלדת הנתונים ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ שיגרום נזקים לאתר. השימוש בשירות התשלומים באמצעות האתר, מוגבל לתושבי ישראל מגיל 18 ומעלה.

 

ביטולים 
הרשמה לכנסים ולסמינרים ניתן יהיה לבטל כל עוד לא אושרה הזמנה הסופית. ביטול ההזמנה לאחר אישור סופי יעשה בהודעה בכתב, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו, כדלהלן: (א) תשלום בגין חברות באגודה וכן תרומות שנתרמו לאגודה לא יהיו ניתנים לביטול; (ב) תשלום עבור כנסים שאינם כוללים אירוח, ניתן יהיה לבטל בתוך 14 יום, ובלבד שהביטול נעשה יותר משני ימי עסקים לפני הכנס; (ג) תשלום עבור כנסים הכוללים לינה ואירוח ניתן יהיה לבטל בתוך 14 יום, ובלבד שהביטול נעשה יותר מ- 14 ימי עסקים לפני הכנס. בכל מקרה של ביטול יגבה תשלום של 100 ₪ או 5% מהעסקה, לפי הנמוך. המועד הקובע לעניין הודעת ביטול יהיה המועד שבו הגיעה ההודעה למשרדי האגודה, אלא אם באותה העת היו משרדי האגודה סגורים, ואז יהיה המועד הקובע יום העסקים הבא. ביטולי עסקה יעשו עפ”י חוק הגנת הצרכן 1981

 

הגבלת אחריות 
האתר ותוכנו מוצעים ומוצגים כפי שהם (“AS IS“) ולפי זמינותם (“AS AVAILABLE“), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד האגודה להתאמתו לצרכי משתמש כל שהוא. השימוש באתר הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש ישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. האגודה אינה מתחייבת כי האתר יעמוד בדרישות המשתמש, ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, בספקי האינטרנט וכיוב’. האגודה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור, האגודה אינה, לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או כל נזק אחר הנובע בצורה כל שהיא מהשימוש באתר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין טעויות או שגיאות בחומר המוצג באתר, אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר וכיוב’, והכל, במישרין או בעקיפין, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

 

קישורים                   
לנוחות המשתמש, עשוי האתר להכיל קישורים לאתרים ושירותים אחרים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי האגודה (להלן: “אתרים זרים“). הפניה לאתרים זרים תיעשה על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת. האגודה אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות לאתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.

 

פרטיות וסודיות המידע               
המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר, וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. האגודה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

 

סמכות שיפוט והדין החל                        
תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בירושלים סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות האתר.

יצירת קשר              
פרטי האגודה לשם יצירת קשר: האגודה הישראלית לכירופרקטיקה, [מס’ מזהה 580039527],  
בן גוריון 48,
הרצלייה 46446,
טלפון: 099543223,
פקס: 099574918,

דוא”ל: drnoyman@gmail.com

Scroll to Top
דילוג לתוכן